ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A VENUS CONSULTING KFT a VIPBUS.HU üzemeltetője, továbbiakban, mint VIPBUS.HU az alább felsorolt feltételekkel a saját  gépjárműveit adja bérbe, szükség és igény esetén akár saját gépkocsivezetővel .

A VIPBUS.HU bérbe adja a bérleti szerződésben meghatározott gépjárművet –továbbiakban, mint bérautót-

a bérlő részére a következő feltételekkel:

I. Általános feltételek

I.1. A Bérlő lehet természetes vagy jogi személy is, azonban a bérleti szerződés megkötése csak felelős természetes személy által történhet.

I.2. A szerződő felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak az általános szerződési feltételekben és a bérleti szerződésben foglaltak betartására. A szerződés feltételeinek be nem tartása a bérleti szerződés azonnali hatályú felbontását és a vétkes teljes kártérítési felelősségét vonja maga után.

I.3. A bérlő a bérleti szerződés elfogadásával (telefonos megrendelés és/vagy online megrendelőlap kitöltése) elismeri az abban rögzített összes adat valódiságát.

I.4. A bérleti szerződéssel kapcsolatos bármely módosító nyilatkozatot kizárólag írásban lehet érvényesen megtenni.

 

II. A bérautó használata

II.1. A bérautót kizárólag a Bérleti szerződésben meghatározott személy vezetheti.

II.2. A bérléshez szükség van , cég esetén cégszerű írásos megrendelőre,  és aláírási címpéldányra, magánszemély esetén személyigazolványra vagy útlevélre.

II.3. A bérleti szerződés akkor tekinthető érvényesnek, ha a bérlő megfelel a II. pontban leírtaknak és a szerződést mind a bérlő, mind a bérbeadó elfogadták.

II.4. A bérautóval a bérlő az általa megrendelt utazásra jogosult.

II.5. Bérlő az utazás ideje alatt köteles a jelen üzletszabályzatban foglaltakat betartani.

 

III. A bérlet időtartama

III.1. A bérleti megállapodás minden esetben határozott időtartamú.

III.2. A bérleti idő lejárta előtti gépjármű visszaadása esetén a bérbeadó bérleti vagy egyéb díjat nem térít vissza a bérlő részére.

III.3. Az autókölcsönzés időtartamának meghosszabbítása kizárólag a Bérbeadó cég előzetes hozzájárulásával lehetséges. A hosszabbítás díjszabása minden esetben egyedi elbírálású!

A bérleti idő meghosszabbítását legalább 8 órával a bérleti idő lejárata előtt jelezni kell a Bérlőnek az VIPBUS.HU felé és annak engedélyezése után kerülhet csak sor a hosszabbításra.

IV. A bérlés feltételei

Az írásbeli/online megrendelés vagy telefonos foglalás. Ennek menete: A végleges foglalás az online vagy papír alapú megrendelőlap kitöltése esetén az írásbeli megrendelés visszaigazolásával történik. Telefonos rendelést írásban visszaigozolunk.

V.A bérleti díjat a VIPBUS.HU  szerződéskor érvényes díjtáblázata, vagy a bérlő és bérbeadó között létrejött egyedi megállapodás határozza meg.

Az előre meghatározott bérleti díjat a bérlet megkezdése előtt ki kell fizetni.

Az autóbérlés szerződésben rögzített díja tartalmazza az autó bérleti díját a sofőr munkadíját, a várakozási időket a szerződésben rögzített úticélra , az utazás teljes idejére, az autó működési költségeit, üzemanyagköltséget, parkolódíjat. A szerződésben rögzített bérleti díjon felül a bérlő egyéb díjat nem fizet.

VI. A bérautón bekövetkezett a bérlő által okozott károkért a bérlőt teljes kártalanítási kötelezettség terheli.

VII. A bérlő magatartása és felelőssége

VII.1. A bérlő a bérautót jó gazda módjára köteles használni és az utazás végén olyan állapotban köteles visszaadni, amilyenben átvette.

VII.2. A bérlet ideje alatt a bérautóban állatot vagy veszélyes anyagot szállítani tilos.

VII.3. Esetleges határátlépés vagy egyéb ellenőrzés során bérlő a csomagjaiért és úti okmányaiért teljes felelősséggel tartozik. 

VIII. Sofőr nélküli bérbeadás esetén a Bérlő 200.000 Ft kauciót köteles megfizetni a bérbeadást megelőzően. Káresemény nélküli bérbeadás esetén a kaució összegét a Bérbeadó 3 napon belül visszafizeti.

Rendkívüli helyzetben és váratlan esemény bekövetkeztében értesítendő telefonszám:

+36 308190949

Jogviták

Minden egyéb kérdésben- melyeket e szerződés nem szabályoz- a Ptk. hatályos rendelkezései az irányadók.

A bérlő kijelenti, hogy az Általános szerződési feltételeket, a bérleti szerződést és a bérleti árlistát elolvasta, az abban foglaltakat tudomásul vette és azok be nem tartásukból eredő következményekért a felelősséget vállalja.

Az Általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek.

 

Budapest 2016 április 20.

Buszbérlés
Buszbérlés
Egyszerűen, gyorsan,
versenyképes áron.
Busz kölcsönzés
Busz kölcsönzés
Transzfer
Transzfer
Repülőtéri transzfer
háztól–házig.
Kirándulások
Kirándulások
Magyarországon és
Európa területén bárhova.
Üzleti utak
Üzleti utak
Kényelmesen, elegánsan,
pontosan utazhat.
Egyéni igények
Egyéni igények
Az Ön egyéni
elképzeléseinek megvalósítására.