Üzletszabályzat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A VENUS CONSULTING KFT a VIPBUS.HU üzemeltetője, továbbiakban, mint VIPBUS.HU az alább felsorolt feltételekkel a saját  gépjárműveit, saját gépkocsivezetővel adja  bérbe.

A VIPBUS.HU bérbe adja a bérleti szerződésben meghatározott gépjárművet –továbbiakban, mint bérautót-

a bérlő részére a következő feltételekkel:

I. Általános feltételek

I.1. A Bérlő lehet természetes vagy jogi személy is, azonban a bérleti szerződés megkötése csak felelős természetes személy által történhet.

I.2. A szerződő felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak az általános szerződési feltételekben és a bérleti szerződésben foglaltak betartására. A szerződés feltételeinek be nem tartása a bérleti szerződés azonnali hatályú felbontását és a vétkes teljes kártérítési felelősségét vonja maga után.

I.3. A bérlő a bérleti szerződés elfogadásával (telefonos megrendelés és/vagy online megrendelőlap kitöltése) elismeri az abban rögzített összes adat valódiságát.

I.4. A bérleti szerződéssel kapcsolatos bármely módosító nyilatkozatot kizárólag írásban lehet érvényesen megtenni.

 

II. A bérautó használata

II.1. A bérautót kizárólag a VIPBUS.hu által rendelkezésre bocsájtott sofőr vezetheti.

II.2. A bérléshez szükség van , cég esetén cégszerű írásos megrendelőre,  és aláírási címpéldányra, magánszemély esetén személyigazolványra vagy útlevélre.

II.3. A bérleti szerződés akkor tekinthető érvényesnek, ha a bérlő megfelel a II. pontban leírtaknak és a szerződést mind a bérlő, mind a bérbeadó elfogadták.

II.4. A bérautóval a bérlő az általa megrendelt utazásra jogosult.

II.5. Bérlő az utazás ideje alatt köteles a jelen üzletszabályzatban foglaltakat betartani.

 

III. A bérlet időtartama

III.1. A bérleti megállapodás minden esetben határozott időtartamú.

III.2. A bérleti idő lejárta előtti gépjármű visszaadása esetén a bérbeadó bérleti vagy egyéb díjat nem térít vissza a bérlő részére.

III.3. Az autókölcsönzés időtartamának meghosszabbítása kizárólag a Bérbeadó cég előzetes hozzájárulásával lehetséges. A hosszabbítás díjszabása minden esetben egyedi elbírálású!

A bérleti idő meghosszabbítását legalább 8 órával a bérleti idő lejárata előtt jelezni kell a Bérlőnek az VIPBUS.HU felé és annak engedélyezése után kerülhet csak sor a hosszabbításra.

IV. A bérlés feltételei

Az írásbeli/online megrendelés vagy telefonos foglalás. Ennek menete: A végleges foglalás az online vagy papír alapú megrendelőlap kitöltése esetén az írásbeli megrendelés visszaigazolásával történik. Telefonos rendelést írásban visszaigozolunk.

V.A bérleti díjat a VIPBUS.HU  szerződéskor érvényes díjtáblázata, vagy a bérlő és bérbeadó között létrejött egyedi megállapodás határozza meg.

Az előre meghatározott bérleti díjat a bérlet megkezdése előtt ki kell fizetni.

Az autóbérlés szerződésben rögzített díja tartalmazza az autó bérleti díját a sofőr munkadíját, a várakozási időket a szerződésben rögzített úticélra , az utazás teljes idejére, az autó működési költségeit, üzemanyagköltséget, parkolódíjat. A szerződésben rögzített bérleti díjon felül a bérlő egyéb díjat nem fizet.

VI. A bérautón bekövetkezett a bérlő által okozott károkért a bérlőt teljes kártalanítási kötelezettség terheli.

VII. A bérlő magatartása és felelőssége

VII.1. A bérlő a bérautót jó gazda módjára köteles használni és az utazás végén olyan állapotban köteles visszaadni, amilyenben átvette.

VII.2. A bérlet ideje alatt a bérautóban állatot vagy veszélyes anyagot szállítani tilos.

VII.3. Esetleges határátlépés vagy egyéb ellenőrzés során bérlő a csomagjaiért és úti okmányaiért teljes felelősséggel tartozik. 

 

Rendkívüli helyzetben és váratlan esemény bekövetkeztében értesítendő telefonszám:

+36 202155555

Jogviták

Minden egyéb kérdésben- melyeket e szerződés nem szabályoz- a Ptk. hatályos rendelkezései az irányadók.

A bérlő kijelenti, hogy az Általános szerződési feltételeket, a bérleti szerződést és a bérleti árlistát elolvasta, az abban foglaltakat tudomásul vette és azok be nem tartásukból eredő következményekért a felelősséget vállalja.

Az Általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek.

 

Budapest 2016 április 20.

Buszbérlés
Buszbérlés
Egyszerűen, gyorsan,
versenyképes áron.
Állandó utak
Állandó utak
Debrecen-München
München-Debrecen
Transzfer
Transzfer
Repülőtéri transzfer
háztól–házig.
Kirándulások
Kirándulások
Magyarországon és
Európa területén bárhova.
Üzleti utak
Üzleti utak
Kényelmesen, elegánsan,
pontosan utazhat.
Egyéni igények
Egyéni igények
Az Ön egyéni
elképzeléseinek megvalósítására.